Roma - knižní nakladatelství


Spolupracovníci

Ing. Romana Lešingrová, Ph.D.

Po ukončení studia na Gymnáziu v Uherském Hradišti v roce 1996 nastoupila do prvního ročníku Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně, která do roku 2001 spadala pod Vysoké učení technické v Brně, a na které v roce 1999 ukončila bakalářský stupeň. Následovaly další dva roky studia, v průběhu kterých vznikla v roce 2001 samostatná Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Ve stejném roce ukončila inženýrské studium a ihned zahájila další etapu vzdělávání. V roce 2004 byla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně promována s titulem Ph.D. Postgraduální studium věnovala zkoumání podnikového řízení firmy Baťa a pod vynikajícím vedením profesora Františka Trnky vypracovala disertační práci na téma “Možnosti využití Soustavy řízení Baťa”. Po ukončení postgraduálního studia v roce 2004 byla projektovým manažerem Inovačního centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se podílela na zpracování projektů “Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru”, “Regionální inovační strategie Zlínského kraje”, “Založení Technologického inovačního centra s.r.o.”, „Vzdělávací program dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků – speciální příprava mentorů odborné praxe studentů oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka”. Od listopadu roku 2005 pokračovala svou praxi projektového manažera, tentokrát v Moravskoslezském kraji, v Domě techniky Ostrava, spol. s r.o. V roce 2006 zahájila vlastní nakladatelskou a vydavatelskou činnost. V roce 2005 napsala, tehdy s rodným jménem Vítková, svou první knihu “Baťova soustava řízení” (1.vyd.) - tato kniha byla opakovaně vydána v roce 2007 (2.vyd.) a v roce 2008 (3.vyd.). Od září roku 2007 vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Univerzitě Palackého v Olomouci samostatný předmět „Systém řízení Baťa“. V květnu roku 2008 zahájila realizaci nové řady seminářů pro podniky „To nejlepší z Baťovy soustavy řízení“. Je členem výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně. Je spoluautorkou knih “Konkurenceschopnost malých a středních podniků v aliancích (clusters)“, „Lidé v procesech řízení (multikulturní dimenze podnikání)“, „Efektivnost certifikovaných systémů“, "Společenská odpovědnost organizací" a autorkou cca sedmdesáti odborných článků; vedla a oponovala desítky bakalářských a diplomových prací. Od roku 2001 vyučuje předmět Organizace a řízení výroby na Ústavu managementu výroby – průmyslového inženýrství (Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně). Od roku 2007 přednáší na Ústavu managementu a marketingu (Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) předmět Systém řízení Baťa. Od roku 2007 externě spolupracuje také s Filozofickou fakultou, Univerzity Palackého v Olomouci, kde na Katedře aplikované ekonomie přednáší předmět Baťův systém řízení.


Jitka Motýlová

V roce 2005 absolvovala studium na Obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době je studentkou magisterského studijního programu oboru Podniková ekonomika na Fakultě managementu a ekonomiky při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Při studiu se aktivně podílí na činnosti mezinárodní studentské organizaci AIESEC, která je zaměřená na rozvoj potenciálu mladých lidí. V roce 2006 a 2007 zde zastávala funkci vice-prezidenta pro finance a poté pro mezinárodní stáže, v roce 2008 působila ve funkci prezidenta pobočky AIESEC Zlín. Zajímá se o historii firmy Baťa a jeho praktické využití v současnosti. V roce 2008 úspěšně obhájila svou bakalářskou práci na téma Analýza srovnání personální činnosti ve firmě Baťa v období od 18941939 a v současnosti, která byla oceněna děkankou Fakulty managementu a ekonomiky Doc. Dr. Ing. Drahomírou Pavelkovou. Od roku 2008 spolupracuje s Ing. Romanou Lešingrovou, Ph. D. v rámci nakladatelské, vydavatelské a lektorské činnosti a na projektu Semináře pro podniky – To nejlepší z Baťovy soustavy řízení (více na www.seminarepropodniky.cz). Od roku 2009 je součástí projektu pro Nadané studenty v rámci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.