Roma - knižní nakladatelství


Spolupráce

V září roku 2007 byla na Fakultě managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, konkrétně na Ústavu managementu, poprvé zahájena zcela nového předmětu s názvem „Systém řízení Baťa“. Garantem předmětu je doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Přednášky i semináře vede Ing. Romana Lešingrová, Ph.D. Předmět je jedním z povinně volitelných předmětů. Zájem studentů o výuku v zimním semestru (září – prosinec 2007) byl velký – předmět „Systém řízení Baťa“ si zvolilo 106 studentů z prezenční formy studia (z celkového počtu 218 studentů třetího ročníku v prezenční formě studia na Fakultě managementu a ekonomiky je to cca 49%) a 107 studentů z kombinované formy studia (z celkového počtu 124 studentů třetího ročníku v kombinované formě studia na Fakultě managementu a ekonomiky je to cca 86%). Přednášky byly studentům zpestřeny ukázkami dobových materiálů a knih, fotodokumentací, návštěvami hostů, jedním z nich byl také Ing. Zdeněk Rybka (absolvent Baťovy školy práce a člen Výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně), a dále návštěvou Obuvnického muzea ve Zlíně, kde mimo prohlídky výstavy proběhlo především promítání známých krátkých reklamních filmů firmy Baťa. Pro velký úspěch bude výuka předmětu „Systém řízení Baťa“ pokračovat i v dalším akademickém roce.

Podobně byla zahájena výuka samostatného předmětu s upraveným názvem „Baťův systém řízení“ na Filozofické fakultě, Univerzity Palackého v Olomouci, konkrétně na Katedře aplikované ekonomie. Také v tomto případě byl zájem o výuku velký. Na předmět přihlášení studenti jsou z různých ročníků. Výuka předmětu zde byla rozdělena na Baťův systém řízení I, jehož výuka proběhla v zimním semestru (září – prosinec 2007); na výuku se přihlásilo 71 studentů. Baťův systém řízení II probíhá v letním semestru (únor – květen 2008). Na výuku dochází 80 studentů. Také zde byly a jsou přednášky zpestřeny ukázkami dobových materiálů knih, fotodokumentací, návštěvami hostů. Výuka bude pokračovat také v akademickém roce 2008/2009.

Cílem předmětu Systém řízení Baťa je dát studentům komplexní přehled o založení a vývoji firmy Baťa, a to stěžejně do roku 1939, dále přehled o zásadách, principech a prvcích řízení firmy Baťa, o osobnosti Tomáše Bati, zakladateli firmy Baťa, a o tom, jak se svými spolupracovníky vybudoval firmu světového úrovně. Předmět není koncipován jenom jako pohled do historie, ale vychází z popisu Baťovy soustavy řízení a porovnává jednotlivé principy a zásady řízení firmy Baťa v první polovině dvacátého století s řízením současných podniků. Účelem předmětu je dát studentům příklad úspěšného podnikatele, poskytnout jim možnost seznámit se s manažerským dílem a osobností Tomáše Bati a podnítit jejich zájem o vzdělávání, podnikání a o další studium příkladu podnikatelské filozofie Tomáše Bati pro současnou teorii a praxi řízení.